Antikorupcinė politika

Praėję didelį ir ilgą kelią versle, vertiname sąžiningą konkurenciją, vadovaujamės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, visuomet renkamės skaidrius santykius su mūsų klientais, partneriais, tiekėjais ir darbuotojais. Mes vengiame interesų konflikto, kuris gali suteršti mūsų vardą ir daryti neigiamą įtaką paslaugų teikimui. Tvirtai pasisakome už skaidrumą ir aukštus veiklos standartus, nes tai vienas iš pagrindinių būdų užtikrinti aukštą įvaizdžio lygį.

Esame tikri, kad vykdoma antikorupcinė programa deda tvirtą pamatą konkurencingumui ilgalaikėje perspektyvoje, padeda užmegzti santykius ir bendradarbiauti su klientais bei pasaulinio lygio partneriais.

Mes:

 • Vadovaujamės mūsų vertybėmis: pasitikėjimas, atsakingumas, atvirumas pokyčiams, smagumas dirbti kartu.
 • Vertiname ir veiklą vykdome vadovaudamiesi sąžiningos, skaidrios ir pavyzdinės praktikos principais.
 • Turime tvirtą vadovybės poziciją antikorupcinėje veikloje ir vykdome darbuotojų švietimą šioje srityje.
 • Esame nustatę sąžiningo verslo lūkesčius, kuriuos keliame klientams, partneriams, tiekėjams ir darbuotojams.
 • Laikomės mūsų veiklą reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų reikalavimų, juose nustatytų veiklos standartų, verslo etikos normų.
 • Mes griežtai laikomės įstatymų, taisyklių ir nuostatų, reglamentuojančių prekių ir paslaugų įsigijimą ir sutarčių vykdymą viešojo sektoriaus subjektams.
 • Mes draudžiame savo darbuotojams bet kokius susitarimus ar diskusijas su konkurentais dėl kainų, išlaidų, pelno ar pasiūlymų klientui.
 • Mes suprantame ir taikome visus susijusius pasaulinės prekybos įstatymus ir kitus teisės aktus, siekdami užtikrinti, kad jokia technologija, duomenys, informacija ar produktai nebūtų importuojami ar eksportuojami pažeidžiant įstatymus.
 • Vykdome savo įsipareigojimus dorai ir sąžiningai.
 • Saugome komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją. Taip pat esame įpareigoję darbuotojus užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą.
 • Vykdome darbines funkcijas vadovaudamiesi vidiniais nurodymais, darbo principais bei vidinėmis nuostatomis.
 • Atliekame darbuotojų sąžiningumo vertinimą bei tolerancijos korupcijai lygį.
 • Esame apibrėžę netoleruojamus veiksmus (papirkinėjimas, kyšininkavimas, neleistinos dovanos, piktnaudžiavimas užimamomis pareigomis, dokumentų klastojimas, sukčiavimas, protekcionizmas, nepotizmas, lobizmas, klaidinančios informacijos skleidimas, konkurencijos įstatymo nesilaikymas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, interesų konfliktas, neskaidri parama, subjektyvūs sprendimai pasirenkant tiekėjo siūlomas paslaugas ar produktus).
 • Esame parengę darbo tvarkos taisykles, supažindinę su jomis darbuotojus ir nuolat primename jų reikšmę ir svarbą.
 • Draudžiame savo darbuotojams tiesiogiai ar netiesiogiai pačiam ar per kitą asmenį siūlyti klientui, potencialiam klientui, kitam asmeniui dovaną, pinigus ar kitokio pobūdžio vertybes už tai, kad klientas, potencialus klientas ar kitas asmuo pirktų mūsų siūlomas paslaugas.
 • Draudžiame savo darbuotojams tiesiogiai ar netiesiogiai pačiam ar per kitą asmenį prašyti ar reikalauti iš tiekėjų, potencialių tiekėjų ar kitų asmenų dovanų ar kitokio pobūdžio vertybių.
 • Mes nedalyvaujame jokiose neskaidriose mokėjimų schemose, kad išvengtume galimo pinigų plovimo, kuris apima neteisėtai gautų pinigų slėpimą, nukreipimą ar tokių pinigų transformavimą į teisėtas lėšas.
 • Nedovanojame ir nepriimame jokių dovanų, kurios gali būti interpretuojamos kaip paskatinimas ar atlygis už priimtą sprendimą arba išskirtinumo vertinimą.
 • Netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir formų. Esame už nulinę toleranciją korupcijai. Įtarę korupcijos pasireiškimą, atliksime situacijos analizę, nustatysime rizikas, jos padarinius bei prevencinius veiksmus.
 • Atliekame pirkimus skaidriai, protingai ir racionaliai panaudojant produktus, paslaugas bei lėšas.
 • Esame apibrėžę turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkas.
 • Visuomet laiku mokame mokesčius.
 • Neteikiame paramos jokioms politinėms partijoms, politinėms organizacijoms ar politikams.