Tęstinių IT paslaugų valdymo politika

Vertingiausias UAB „Blue Bridge MSP“ turtas – jos paslaugas vertinantys klientai. Tęstinėmis IT paslaugomis besinaudojantiems klientams ypatingai svarbus savalaikis reagavimas į potencialias bei iškilusias problemas paslaugų teikime, kokybiškas ir SLA kriterijus atitinkantis incidentų ir užklausų skaidrus sprendimas, informacijos saugumo užtikrinimas bei veiksmingas rizikų valdymas, užtikrinantis tęstinį paslaugų teikimą. Vykdydami minėtus reikalavimus, esame pasitelkę profesionalius, žingeidžius ir atsakingus darbuotojus, kurie nuosekliai dirba, vadovaudamiesi suinteresuotų šalių reikalavimais bei įdiegta vadybos sistema, atitinkančia ISO/IEC 20000-1:2011 „Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas. 1 dalis. Paslaugų vadybos sistemos reikalavimai“ tarptautinio standarto reikalavimus, tuo užtvirtindami pamatus tinkamam paslaugų teikimui. IT paslaugų valdymo ir Paslaugų teikimo departamento darbuotojai, turintys tarptautinio lygio sertifikatus, įrodančius jų kompetenciją, savo energiją ir turimas žinias pasitelkia teikdami paslaugas bei jas gerindami.

Tęstinių IT paslaugų teikimo gerinimo vertinimo kriterijai apima klientų pasitenkinimą ir finansinius rodiklius.

Nustatyti ir apibrėžti tikslai, lemiantys aukštą paslaugų kokybę:

  • Teikti tęstines IT paslaugas, siekiant pranokti klientų lūkesčius, atspindėtus SLA susitarimais;
  • Užkirsti kelią potencialiai, veiklą įtakojančiai grėsmei, minimizuojant neigiamą incidentų, rizikų bei saugos incidentų pasireiškimo tikimybę bei poveikį;
  • Kuriant ir tobulinant tęstines IT paslaugas vadovautis nuostata, kad šios paslaugos turi įgalinti klientų veiklą vykti greičiau, paprasčiau ir saugiau;
  • Didinti teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą standartizuojant paslaugas ir automatizuojant jų teikimo žingsnius;
  • Nuolat rūpintis darbuotojų kompetencijos augimu ir jų veiklos efektyvumo skatinimu;
  • Inicijuoti paslaugų tobulinimo galimybes ir skatinti kasdienį darbuotojų profesionalumą;
  • Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, o taip pat sutartyse tarp Blue Bridge MSP, UAB ir klientų, tiekėjų/ subrangovų bei partnerių numatytų susitarimų bei reikalavimų;
  • Užtikrinti taikomų informacijos saugumo priemonių veiksmingumą;
  • Tobulinti vadybos sistemą, atsižvelgiant į nustatytus išorinius ir vidinius organizacijos veiksnius, įtakojančius iškeltų tikslų įgyvendinimą, peržiūrą bei paslaugų kokybės gerinimą.