Privatumo politika

Ši „Blue Bridge“ įmonių grupės (toliau – BB, Mes, Mums) privatumo politika (toliau – Politika) apibrėžia duomenų apie Jus (įskaitant asmens duomenų) tvarkymą: rinkimą, naudojimą, dalijimąsi, saugojimą ir kt. Kaip iki Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), taip ir po jo įsigaliojimo datos sąžiningai ir teisėtai tvarkome Jūsų duomenis. Mes, teikdami pažangius sprendimus ir paslaugas IT srityje, suprantame duomenų saugumo svarbą. Tad pasitelkdami technines ir organizacines saugumo priemones bei vadovaudamiesi BDAR, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės, mes užtikriname Jūsų duomenų apsaugą ir privatumą.

Mūsų įomonių grupė susideda iš šių įmonių (dar vadinamų „Blue Bridge“ grupės įmonėmis):

 • UAB „Blue Bridge Baltic“ | Įmonės kodas 302457673 | PVM mokėtojo kodas LT100005741113;
 • UAB „Blue Bridge Code“ | Įmonės kodas 302253877 | PVM mokėtojo kodas LT100004460912;
 • Blue Bridge MSP, UAB | Įmonės kodas 301489547 | PVM mokėtojo kodas LT100003708514;

kurių adresas yra J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, el. paštas info@www.bluebridge.lt, tel. Nr. (8 5) 252 6060, interneto svetainė: www.bluebridge.lt.

Daugumoje šioje Politikoje aprašytų atvejų kiekviena iš mūsų įmonių veikia kaip atskiri duomenų valdytojai (priklausomai nuo to, su kuria mūsų įmone turite verslo santykius, kuriai įmonei duodate sutikimą ir pan.). Tačiau tam tikrais atvejais, kai atskirai nurodome, visos mūsų „Blue Bridge“ grupės įmonės veikia kaip bendri duomenų valdytojai. Tokiais atvejais tarp mūsų yra sudarytas susitarimas, kuriuo nustatome savo atsakomybę už BDAR nustatytų prievolių vykdymą (raštišku prašymu sudarysime galimybę susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis). Nepaisant to, galite naudotis savo teisėmis pagal BDAR kiekvienos iš mūsų įmonių atžvilgiu.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis – bet kokius duomenis apie Jus (fizinį asmenį), kurio tapatybę mes žinome arba galime ją tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti.

Mūsų Politika yra taikoma visų asmens duomenų, kuriuos esame gavę iš Jūsų arba kitų asmenų, turėdami tam teisėtą pagrindą, tvarkymui. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai:

 • turite su mumis verslo santykių; arba
 • kandidatuojate į mūsų paskelbtas laisvas darbo vietas; arba
 • kreipiatės į mus su paklausimais, užsisakote mūsų naujienlaiškius ir pan.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais, šioje Politikoje neaptartais atvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad dažniausiai Jūsų asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus, atsakyti į Jūsų paklausimus, sudaryti Jums sąlygas kandidatuoti į mūsų siūlomas laisvas darbo vietas ir t.t, kaip aprašyta šioje Politikoje.

Prašome su šioje Politikoje pateikta informacija supažindinti esamus ar būsimus Jūsų atstovus (asmenis, kurie Jus atstovauja santykiuose su mumis, jei esate, pvz., mūsų klientas ar tiekėjas), taip pat kitus asmenis, kuriems šis pranešimas gali būti aktualus dėl to, kad teikiate mums jų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek yra būtina įgyvendinti Mūsų nustatytus tikslus.

Visus Mūsų tvarkomus asmens duomenis esame suskirstę į skirtingas kategorijas, atsižvelgiant į nustatytus asmens duomenų tvarkymo tikslus bei duomenų subjektų kategorijas. Konkreti informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, konkrečius tvarkomus asmens duomenis, teisinį jų tvarkymo pagrindą, duomenų saugojimo terminus pateikta žemiau atitinkamose lentelėse.

 1. Klientų (įskaitant potencialių) ir partnerių darbuotojų (ar atstovų) asmens duomenų tvarkymas vidaus administravimo, sutarčių sudarymo bei tinkamo BB sutarčių/įsipareigojimų vykdymo tikslais.

Asmens duomenys

Tvarkomi šie klientų ir partnerių darbuotojų (ar atstovų) asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietės duomenys, darbinis el. pašto adresas bei darbinis telefono numeris, informacija apie partnerių darbuotojų kompetenciją.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenis tvarkome teisėto Mūsų intereso sudaryti ir tinkamai vykdyti sutartis su klientais ar partneriais pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenis saugome 10 (dešimt) metų, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpiau (1) nei iki atitinkamos sutarties su klientu ar partneriu pabaigos; arba (2) nei reikalauja atitinkami dokumentų saugojimui/archyvavimui taikomi teisės aktai.

Duomenų šaltinis

Kliento ar partnerio darbuotojo (ar atstovo) asmens duomenys gaunami iš jo darbdavio ar kito  asmens (Kliento, partnerio), kurio vardu veikia atstovas.

 1. Kandidatų į BB paskelbtas laisvas darbo vietas asmens duomenų tvarkymas, siekiant atsirinkti tinkamiausius kandidatus įdarbinimui, ir vėliau, turint Jūsų sutikimą, BB kandidatų duomenų bazės kaupimo tikslais.

Asmens duomenys

Tvarkomi šie kandidatų asmens duomenys: vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės duomenys, darbinė patirtis, buvusios darbovietės duomenys ir pareigos, išsilavinimas, kvalifikacija, gebėjimai, informacija apie vairuotojo pažymėjimo turėjimą, pomėgiai, papildoma informacija, savanoriškai pateikiama kandidato gyvenimo aprašyme, kandidato atrankos procese gauti duomenys (kandidato vertinimas).

Tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kuris gali būti išreiškiamas pateikiant mums savo gyvenimo aprašymą ar kitu būdu kandidatuojant į laisvą darbo vietą, ar duodant atskirą sutikimą būti įtrauktam į mūsų kandidatų duomenų bazę (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Duomenys iš buvusio Jūsų darbdavio gaunami teisėto intereso gauti informaciją apie kandidatą iš jo buvusio darbdavio pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Saugojimo laikotarpis

Kandidatų duomenų bazės kaupimo tikslu asmens duomenis saugome 5 (penkerius) metus. Kai kandidatas neduoda sutikimo tvarkyti jo asmens duomenų po atrankos į kandidatuojamą poziciją, jo duomenis tvarkome iki atrankos į kandidatuojamą poziciją pabaigos.

Duomenų šaltinis

Potencialaus kandidato asmens duomenys gaunami iš jo pačio, taip pat iš trečiųjų asmenų – kandidato buvusio darbdavio atstovo.

Kandidatuodami į laisvas darbo vietas esate informuotas, kad turime teisę susisiekti su Jūsų nurodytu buvusiu darbdaviu, siekiant gauti iš jo informaciją, susijusią su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Pateikdami savo buvusio darbdavio kontaktinio asmens duomenis, turėtumėte informuoti jį apie tokių duomenų pateikimą mums ir tai, kad su juo Jūsų atrankos tikslais galime susisiekti.

 1. Asmenų, davusių sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros vykdymo, duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros (įskaitant naujienlaiškių siuntimo) tikslais.

BB vykdoma tiesioginė rinkodara apima naujienlaiškių siuntimą, BB paslaugų siūlymą telefonu, siūlymą dalyvauti Mūsų organizuojamuose renginiuose ir kitas tiesioginės rinkodaros veiklas.

Asmens duomenys

Tvarkomi asmens duomenys (priklausomai nuo to, kokie duomenys pateikiami, bei kokių duomenų tvarkymui duodamas sutikimas): vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės duomenys, įskaitant darbovietės adresą, gimimo data.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenis tvarkome Jūsų sutikimo (6 str. 1 d. a p.) arba, esant teisės aktuose numatytoms sąlygoms, teisėto mūsų intereso siūlyti panašias prekes ir paslaugas pagrindu (6 str. 1 d. f p.).

Jūs visada turite galimybę atšaukti savo sutikimą arba prieštarauti Jūsų duomenų naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslais kaip aprašyta toliau šioje Politikoje.

Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenis saugome 2 (du) metus.

Duomenų šaltinis

Asmenų duomenys gaunami iš pačių duomenų subjektų.

 1. Paklausimus mums naudojantis tinklapyje prieinamais funkcionalumais (ar el. paštu) teikiančių asmenų asmens duomenų tvarkymas paklausimų administravimo ir atsakymų į juos pateikimo tikslu.

Asmens duomenys

Tvarkomi šie siunčiančių mums paklausimus asmenų asmens duomenys: vardas, pavardė (jei nurodo duomenų subjektas), įmonės pavadinimas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, pateiktos žinutės turinys.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu (6 str. 1 d. a p.).

Teikiantis paklausimą asmuo sutinka su jo asmens duomenų tvarkymo šioje Politikoje nustatyta tvarka.

Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenis saugome 3 (tris) metus.

Duomenų šaltinis

Asmenų duomenys gaunami iš pačių duomenų subjektų.

 1. Mūsų duomenų centre ir biure apsilankančių (tik su paskirtu darbuotoju) asmenų duomenų tvarkymas mūsų klientų turto (įskaitant jautrios informacijos) apsaugos tikslais.

Asmens duomenys

Tvarkomi šie mūsų duomenų centre ir biuro tam tikrose patalpose apsilankančių asmenų duomenys: asmenų, patenkančių į apsaugos vaizdo kamerų stebėjimo lauką vaizdo duomenys.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenis tvarkome teisėto intereso apsaugoti klientų turtą (įskaitant jautrią informaciją) pagrindu (6 str. 1 d. f p.).

Saugojimo laikotarpis

Duomenis saugome 7 (septynias) dienas.

Duomenų šaltinis

Asmenų duomenys gaunami iš pačių duomenų subjektų (jiems patenkant į apsaugos vaizdo kamerų stebėjimo lauką).

 1. Asmenų, skambinančių į Blue Bridge MSP, UAB Pagalbos tarnybą, asmens duomenų tvarkymas siekiant kontroliuoti aptarnavimo telefonu kokybę bei užtikrinti paslaugų pagal sutartis teikimą ir kokybę.

Asmens duomenys

Tvarkomi telefoninio pokalbio metu pateikti asmens duomenys.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenis tvarkome teisėto Mūsų intereso tinkamai vykdyti sutartis su klientais bei užtikrinti aptarnavimo kokybę pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Saugojimo laikotarpis

Duomenis saugome 3 (tris) mėnesius.

Duomenų šaltinis

Asmenų duomenys gaunami iš pačių duomenų subjektų (jiems juos pateikiant skambučio metu).

 1. Klientų (ar jų atstovų), davusių grįžtamąjį ryšį apie mūsų teikiamas paslaugas, asmens duomenų tvarkymas paslaugų kokybės užtikrinimo ir paslaugų kokybės gerinimo tikslais.

Asmens duomenys

Tvarkomi klientų (ar jų atstovų) duomenys: vardas, pavardė, bendrovės pavadinimas, kliento laisva valia paliktas vertinimo komentaras.

Tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenis tvarkome sutikimo pagrindu (6 str. 1 d. a p.), kuris, pvz., gali būti išreiškiamas užpildant įvairius klausimynus ar anketas.

Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenis saugome 2 (dvejus) metus.

Duomenų šaltinis

Asmenų duomenys gaunami iš pačių duomenų subjektų.

Mes netvarkome ypatingų (specialių kategorijų) Jūsų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacijos apie teistumą.

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai, sudaryta sutartis ar turime Jūsų atskirą sutikimą). Tokia informacija atskleidžiama laikantis taikytinų teisės aktų ir taisyklių.

Jūsų Asmens duomenys gali būti teikiami:

 • atsakingai pasirinktiems mūsų paslaugų teikėjams, teikiantiems IT priežiūros ir administravimo paslaugas, suteikiantiems ir administruojantiems mūsų naudojamas programas ir sistemas (pvz., finansinės apskaitos programą), teikiantiems klientų apklausos (grįžtamojo ryšio) paslaugas, taip pat teikiantiems kitas reikalingas paslaugas (duomenų tvarkytojams, tvarkantiems asmens duomenis pagal mūsų nurodymus);
 • BB grupės įmonėms;
 • teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus;
 • antstoliams, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų asmens duomenis, ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga;
 • audito ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms, teisinių ir finansinių konsultacijų paslaugų teikėjams;
 • kitiems verslo subjektams, BB įmonių susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog BB gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie veikia ir Jūsų duomenis gali tvarkyti trečiosiose šalyse.

Tais atvejais, kai mes perduodame asmens duomenis už Europos Ekonominės Erdvės ribų, užtikrinsime tinkamą asmens duomenų apsaugą ir tokio perdavimo atitiktį BDAR reikalavimams. Tokiu atveju mes perduodame asmens duomenis į šalis, kurių atžvilgiu Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamumo, arba užtikriname ir įgyvendiname tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį taikant standartines sutarčių sąlygas, kitus dokumentus ar priemones pagal BDAR.

Imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, ar atskleidimo.

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai (konkrečius asmens duomenų saugojimo terminus rasite aukščiau šios Politikos skyriuje „Kokius konkrečiai asmens duomenis mes tvarkome, kokiais tikslais ir pagrindais tai darome?“).

Atkreipiame dėmesį, jog tam tikrais atvejais ilgesnis asmens duomenų saugojimo terminas arba teisė mums duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose, pvz., tais atvejais, kai duomenis tvarkyti būtina siekiant laikytis mums taikomų teisės aktų reikalavimų, reikalaujančių tvarkyti duomenis, arba kai asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Tokiu atveju galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina šiems asmens duomenų tvarkymo tikslams. Tokie asmens duomenys bus sunaikinami nedelsiant, kai taps nebereikalingi.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

 • teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Tą galite padaryti kreipdamiesi į mus šioje Politikoje nurodytais kontaktais ar naudodamiesi kitais mūsų suteikiamais funkcionalumais (pvz., naudodamiesi siunčiamuose el. laiškuose pateikiamais funkcionalumais, leidžiančiais atsisakyti pranešimų);
 • teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis. Galite susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Galite reikalauti, kad ištaisytume tvarkomus su Jumis susijusius asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;
 • teisę nesutikti. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais);
 • teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Jei manote, kad tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodami šiuos duomenis apsiribotume vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar mūsų teisėti interesai nusveria Jūsų interesus;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis. Jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus;
 • teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti (perkelti) tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

Visais aukščiau nurodytais atvejais, kai norite įgyvendinti savo teises, Jūs turėtumėte pateikti prašymą el. paštu info@bluebridge.lt (kandidatai – cv@bluebridge.lt) arba adresu J. Jasinskio 16A, Vilnius. Mes įsipareigojame, kad ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos bus pateiktas atsakymas, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis, kai galimas atsakymui numatyto termino pratęsimas.

Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, kreipiantis į mus fiziškai atvykus/siunčiant prašymą paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų numatyta tvarka patvirtintą jo kopiją).

Atkreipiame dėmesį, kad mes galime nesudaryti sąlygų Jums įgyvendinti Jūsų teisių įstatymų nustatytais atvejais, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Taip pat informuojame, kad aukščiau nurodytos teisės nėra absoliučios ir jų įvykdymas gali priklausyti nuo taikytinuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytų sąlygų.

Jeigu manote, kad Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymas neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), tačiau visuomet prašome iš pradžių susisiekti su mumis.

Norime Jus informuoti, kad www.bluebridge.lt internetinėje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukus naudojame tinklapio lankomumo statistikos, rinkodaros, funkcionalumo tikslais.

1. Kas yra slapukas?

Slapukas yra nedidelis tekstinis failas arba programinės įrangos elementas, atsiųstas į Jūsų įrenginį, kuris išsaugo informaciją, susijusią su naršymo istorija, ir Jūsų įrenginio interneto naudojimo duomenų rinkinys. Jį kontroliuoja Jūsų interneto naršyklė; kartais jis turi unikalų atsitiktine tvarka parinktą numerį. Galite jį perskaityti, sunaikinti arba pakeisti.

2. Kodėl naudojame slapukus?

Visuomet ieškome naujų būdų, kaip pagerinti savo internetinį tinklapį ir pasiūlyti geresnes paslaugas. Todėl naudojame žemiau skyriuje „6. Kokio tipo slapukai naudojami?” apibūdinamus skirtingų tipų slapukus.

 • Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs tinklapio ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
 • Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti tinklapio ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios tinklapio dalys yra populiariausios, prie kurių tinklapių jungiatės iš mūsų tinklapio, iš kurių tinklapių jungiatės prie mūsų tinklapio ir kiek laiko praleidžiate mūsų tinklapyje.
 • Naudojimo analizei. Slapukai naudojami statistinių duomenų apie tinklapyje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Informacija gali būti renkama, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų tinklapį.
 • Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

3. Kaip informuojame apie naudojamus slapukus?

Pirmą kartą prisijungus prie tinklapio, pateikiamas pranešimas, kuriame yra nuoroda „Sužinoti daugiau“, nukreipianti į tinklapio dalį, kurioje pateikta visa informacija apie šiame tinklapyje įdiegtus ir naudojamus slapukus. Bet kuriuo atveju slapukus kontroliuojate Jūs. Todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti).

4. Kokio tipo slapukai naudojami?

Mūsų interneto svetainės yra periodiškai skenuojamos su specialiais įrankiais ir, priklausomai nuo gautų rezultatų, atnaujinamas slapukų sąrašas. Yra šios slapukų kategorijos:

 • Būtinieji slapukai (angl. mandatory);
 • Nuostatų slapukai
 • Statistikos slapukai (angl. analytics);
 • Tiksliniai slapukai (angl. marketing).

Galite atsisakyti kiekvienos slapukų kategorijos (išskyrus būtinuosius slapukus), interneto svetainėje paspaudę „Slapukų nustatymai“.

Ši Politika (v.2) galioja nuo 2023 m. rugsėjo 22 d. Mes taip pat turime teisę bet kada atnaujinti šią Politiką. Atnaujinta Politika bus skelbiama mūsų interneto svetainėje ir įsigalios nuo jos paskelbimo.

Šiai Politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šios Politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Politikos aiškinimo ar jos taikymo, prašome kreiptis į mus šioje Politikoje nurodytais kontaktais.