Projektų vykdymo tvarka

1. Projekto inicijavimas

 

Po sutarties pasirašymo Klientas ir Vykdytojas įsipareigoja:

Paskirti po atsakingą projekto vadovą, kurio funkcijos savo organizacijos viduje yra: 

 • planuoti, organizuoti ir koordinuoti projekto įgyvendinimo darbus; 
 • skirstyti užduotis; 
 • derinti ir perduoti/priimti projekto rezultatus.

Suformuoti bendrą projekto valdymo priežiūros grupę, kurios funkcijos yra:

 • nustatyti priežiūros grupės darbo principus;
 • priimti sprendimus dėl projekto keitimų;
 • stebėti projekto atlikimo eigą.

Projekto valdymo priežiūros grupės sudėties rekomenduojami formavimo principai:

 • Vykdytojo grupė: projekto vadovas, atsakingas vadybininkas, skyriaus vadovas
 • Kliento grupė: projekto vadovas, asmuo įgalintas priimti sprendimus, projekto savininkas

Atlikti įvadinį susirinkimą, kurio tikslai yra:

 • supažindinti visus projekto dalyvius su projekto informacija ir tikslais;
 • nustatyti roles bei atsakingus vykdytojus;
 • nustatyti projekto gaires (milestones) ir rezultatus;
 • nustatyti projekto rezultatų priėmimo kriterijus;
 • prieš pradedant projektą įvardijamos ir aptariamos prielaidos;
 • nustatyti keitimų projekte valdymo tvarką:

Projekto keitimas tai yra projekto apimties, termino ar biudžeto pokytis, kurį gali inicijuoti abi šalys, o patvirtinti – projekto valdymo priežiūros grupė.

 • nustatyti tvarką kaip bus suteikiami prisijungimai prie sistemų bei valdomos paskyros.

2. Planavimas

 

Vykdytojas įsipareigoja:

 • Suplanuoti projekto vykdymą atsižvelgiant į projektui keliamus tikslus bei optimalią projekto užduočių vykdymo trukmę bei pateikti Klientui projekto planą. 

Klientas įsipareigoja:

 • Teikti pastabas parengtam projekto planui;
 • Planuoti savo darbus užduotims atlikti nurodant konkrečias datas ir vykdytojus;
 • Suderinti ir patvirtinti parengtą projekto planą;
 • Dedikuoti komandos narius.

3. Vykdymas

 

Vykdytojas ir Klientas įsipareigoja:

 • Valdyti užduočių vykdytojų prioritetus šio projekto atžvilgiu; 
 • Užtikrinti projekto darbų atlikimą pagal suderintą grafiką;
 • Atlikti suderintus projekto keitimų veiksmus:
  • Vykdytojas įsipareigoja atlikti papildomus darbus savo sąskaita jei keitimo priežastis susijusi su Vykdytoju;
  • Klientas įsipareigoja apmokėti už papildomus darbus jei keitimo priežastis susijusi su Klientu.
 • Į užklausas atsakyti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną.

Klientas įsipareigoja:

 • Recenzuoti pateiktą dokumentaciją per 2 d.d. jeigu nėra sutarta kitaip;
 • Dokumentaciją suderinti ne daugiau kaip per dvi iteracijas: pirmoji – esminės pastabos ir/arba visos pastabos dėl dokumento struktūros ir turinio, atitikimo sutarties reikalavimams, dokumento kokybės; antroji – nedideli teksto pataisymai, informacijos patikslinimas.

4. Monitoringas ir kontrolė

 

Vykdytojas įsipareigoja:

 • Teikti ataskaitas apie projekto eigą kas savaitę arba kitu su klientu suderintu periodiškumu. Ataskaitų turinys apima, bet neapsiriboja: 
 • praėjusį ataskaitinį laikotarpį atlikti esminiai projekto darbai; 
 • ateinančio ataskaitinio laikotarpio esminiai projekto darbai; 
 • kilusios projekto problemos.

Klientas įsipareigoja:

 • Aktyviai dalyvauti projekto eigos apžvalgoje;
 • Teikti pasiūlymus dėl projekto eigos;
 • Teikti informaciją Vykdytojo projekto vadovui apie Kliento specialistų vykdomų užduočių būseną;
 • Informuoti Vykdytojo projekto vadovą apie atostogas, ligas ar kitus įvykius įtakosiančius projekto darbų atlikimą ar priėmimą.

Abi šalys įsipareigoja:

 • Teikti projekto priežiūros grupei informaciją apie projekto eigą;
 • Vykdyti projekto priežiūros grupės sprendimus;
 • Priimti sprendimus dėl keitimų.

5. Projekto uždarymas

 

Vykdytojas įsipareigoja:

 • Pateikti sutartyje numatytus rezultatus; 
 • Sunaikinti iš kliento gautą informaciją apie prisijungimus ir paskyras projektui pasibaigus.

Klientas įsipareigoja:

 • Priimti perduodamus rezultatus, teikti pastabas dėl rezultatų atitikimo sutarties reikalavimams.